Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, February 13, 2016

20. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh ...

20. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh ...

Kegiatan Kegiatan Raja Alam Dari Siak

Pada tahun 1760, Sultan Mahmud yang menjadi Sultan Siak setelah menggalahkan kekandanya Raja Alam didalam peperangan pada tahun 1755 dahulu, telah mulai gering seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebut perkataan Sultan Mahmud di dalam negeri Siak. Maka adalah kira kira enam tahun ia didalam kerajaan yang tetap, maka ia pun geringlah. Maka beberapa diubatkan oleh orang orang besarnya tiada juga sembuh. Maka ia pun tahulah akan habis umurnya, maka ia pun memanggil segala orang besar besarnya serta paduka anakanda baginda Raja Ismail seraya ia berpesan kepada segala menteri menterinya, anakandanya Raja Ismail itulah gantinya.

Syahadan apabila sudah ia berpesan itu maka Sultan Mahmud itupun mangkatlah. Maka dimakamkan oleh segala menteri menterinya betapa adat Raja Raja besar mangkat didalam Mampura. Maka anaknya yang bernama Raja Ismail itu menggantikan Kerajaannya.

Syahadan kata sahibul hikayat, ada kira kira tiga tahun lepas menjadi Raja, maka datanglah ayah saudaranya Raja Alam yang diam di Batu Bahara. Sebermula apabila Raja Alam mendengar khabar saudaranya Raja Mahmud itu sudah mangkat, dan menggantikan Kerajaannya anak saudaranya Raja Ismail, dan anaknya Raja Muhammad Ali menjadi Raja Muda, maka ia pun bersiaplah akan kelengkapan perangnya ada lima belas buah.

Setelah itu maka pergilah ia ke Melaka berjumpa Gebernur Melaka. Maka berkhabarlah Gebernur Melaka itu kepada Raja Alam, “Sekarang kita dapat perintah dari Betawi itu negeri Siak patut dipukul dan barangsiapa hendak menjadi Raja di Siak ini ketika boleh kita tolong akan tetapi mau janji dengan Gebernur dahulu, jangan lagi perkerjaan rompak itu”.

Syahadan maka Raja Alam pun sungguhlah memegang perjanjian itu. Maka Holanda pun menyuruhkan satu kapal perang dan tiga buah keci perang. Adapun Raja Alam lima belas buah penjajabnya. Maka pergilah kedua angkatan itu melanggar Siak.

Apabila tiba maka orang orang Siak pun sudah siaplah memang. Maka dikeluari oleh Yang DiPertuan Besar Raja Ismail serta Yang DiPertuan Mudanya, iaitu anak Raja Alam itu jua, Yang bernama Raja Muhammad Ali. Maka apabila bertemulah penjajab dengan kapal perang itu, maka berperanglah kedua pihak berbedil bedilan. Hatta sekira kira enam belas hari, maka banyaklah kelengkapan Siak itu rosak hingga kenaikkan Raja Ismail pun tenggelam dan segala batangan dan jojol pun habis dicabut oleh Holanda. Maka larilah Yang DiPertuan Raja Ismail itu kedarat kedalam kubunya. Maka dilanggar pula oleh Holanda kubu itu dinaikkanya dengan baris serdadu. Maka Yang DiPertuan Raja Ismail pun larilah serta saudara saudaranya menuju ke sebelah Riau. Adapun Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Ali, tiadalah lari kerana ayahandanya Raja Alam bersama sama Holanda.

Syahadan alahlah negeri Siak itu. Maka Raja Alam lah pula menjadi Raja Yang DiPertuan Besar Siak. Adapun anaknya Raja Muhammad Ali itu menjadi Yang DiPertuan Muda juga ia.

Sebermula adapun Raja Ismail itu belayarlah ia ke Siantan. Maka lalu diberinya orang orang Siantan dengan keluar wang dan harta jadi persembahan kepadanya. Kemudian muafakatlah ia dengan orang orang Siantan itu hendak melanggar Pantai Emas namanya, dekat Kembuja, sebab ada orang Minangkabau kira kira lima ratus orang diam di tempat itu sudah memberi surat kepadanya, “Jikalau Yang DiPertuan Raja Ismail melanggar Pantai Emas ia semua belot”. Maka Yang DiPertuan Raja Ismail pun bersiaplah ada kira kira seratus penjajab didalam Pulau Tujuh itu.

Adapun saudaranya Tengku Busu disuruhnya ke Terengganu meminang anak Raja Terengganu. Maka diterimalah oleh Yang DiPertuan Raja Kecik Terengganu dan Tengku Busu itupun baliklah ke Siantan. Maka duduklah Raja Ismail itu, menantikan lepas angin besar saja hendak melanggar Pantai Emas itu juga kehendaknya adanya.

Alkisah maka tersebut perkataan Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja di dalam negeri Riau. Maka tiadalah lain pekerjaanya melainkan membesarkan perniagaan. Maka datanglah beberapa perahu dagang dari jauh jauh, dari Benggal dan dari China, datang pula wakang wakang kepala hijau dan kepala merah berpuluh puluh buah, dan dari Siam, apa lagi perahu perahu Bugis dan Jawa berasak asaklah didalam Sungai Riau dari kuala sampai ke Kampung Cina. Maka berpalulah (bertukar tukar barang) dagangan Cina dengan dagangan Jawa, demikian lagi berpalu dagangan Jawa dengan dagangan Riau, seperti gambir dan saudagar saudagar Cina dan Bugis pun banyaklah kaya kaya didalam negeri. Adapun Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja selalulah ia menyuruh pulang pergi ke Melaka kerana waktu itu sudah berdamai dan bersahabat antara Yang DiPertuan Muda dengan Holanda, dan di dalam Riau pun beraturlah orang besar besarnya dari Syahbandar dan mata mata melayani segala dagang dagang itu serta memeliharakan orang orang dagang, dan penjajab beratus ratus buah yang sedia dan ubat bedil pun membuat sendiri berkoyan koyan demikian juga dengan pelurunya.

Sebermula adapun Raja Haji Engku Kelana tiadalah ia tetap amat didalam negeri Riau. Adalah selalu belayar memeriksa segala negeri negeri dan teluk rantau.

Syahadan tetaplah Riau itu didalam aman. Maka suku suku pihak Melayu berbuat pula honar yang memberi kegeruhan atas negeri Riau, kepada pihak Yang DiPertuan Muda serta anak anak Bugis. Iaitu Temenggung serta Bendahara serta suku suku Melayu membuat pula satu surat ke Terengganu kepada Raja Terengganu, demikian bunyinya di didapatkan didalam siarah Siak:

Telah selesai daripada puji pujian, “amma baaduhu, kemudian daripada itu maka adalah paduka nenda serta paduka bonda bonda maklumkan kepada cunda, adalah bonda bonda semua di dalam negri Riau hendak dibinasakan oleh Bugis Bugis hendak dibunuhnya dan hendak dipupusnya sekali mana mana suku suku kita semua kaum Melayu. Adapun paduka adinda Sultan Mahmud sangatlah kecilnya, siapalah paduka bonda bonda semua tempat mengadukan hal? Syahadan jikalau paduka anakanda lagi mengaku kaum kerabat segeralah datang ke Riau”.

Syahadan kata sahibul hikayat adalah surat yang serupa bunyinya itu tiga pucuk, ke Terengganu satu, dan ke Pahang satu dan ke Tembelan ke Yang DiPertuan Raja Ismail satu. Syahadan apabila Yang DiPertuan Terengganu mendengar surat dari Riau itu, maka Raja Kecik Terengganu pun memberi surat ke Pahang dan ke Tembelan. Setelah Raja Ismail mendengar surat dari Terengganu itu, maka ia pun tiadalah jadi pergi ke Pantai Emas. Maka ia pun membalaslah surat Yang DiPertuan Terengganu mengatakan yang ia bersertalah suratnya, yang ke Pahang pun demikian juga. Kemudian Raja Ismail pun menyuruhlah ke Pulau Tujuh minta keluarkan perahu perahu dengan alat senjatanya, tiap tiap satu pulau itu dengan segeranya. Kemudian berkirim surat pula ia ke Terengganu kepada Yang DiPertuan Raja Kecik mengatakan, “Silakanlah paduka ayahanda segera berangkat. Adalah paduka anakanda menanti di Singapura”. Maka Raja Ismail pun belayarlah ke Singapura. Maka rakyat Singapura pun diperintahnyalah dengan kerasnya dengan dipaksanya sebelah dia, serta disuruhnya menyiapkan perahu perahu dan sampan sampan. Kemudian berkirim surat pula ia kepada paduka ayahandanya Raja Alam di Siak dan kepada paduka kekanda Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Ali. Adapun madzum yang terkandung didalam surat mengatakan, “Paduka adinda minta bantu melanggar Riau dan jikalau hilang paduka ayahanda, paduka kekandalah menjadi Raja. Adapun adinda biarlah menjadi Raja didalam laut saja”.

Syahadan apabila surat itu sampai, maka dengan takdir Allah taala, maka Raja Alam pun mangkatlah. Maka dikuburkan betapa adat Raja Raja mangkat. Maka Yang DiPertuan Raja Muhammad Ali pun membalas surat kepada paduka adinda baginda itu katanya, “Kekanda bantulah dengan perahu dua puluh buah perahu, dan apa apa yang kurang adalah kekanda bantu”. Demikianlah adanya. Syahadan apabila Yang DiPertuan Raja Ismail mendengar khabar itu maka percayalah ia.

Kemudian belayarlah ia ke Terengganu pula, muafakat mengajak Yang DiPertuan Terengganu segera melanggar Riau. Maka jawab Yang DiPertuan Terengganu, “Silalah anakanda pergi dahulu, ayahanda adalah dibelakang”. Maka Raja Ismail pun belayarlah ke Singapura kira kira enam puluh buah kelengkapannya. Maka duduklah ia beberapa lama menantikan Raja Terengganu”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh satu...)
No comments:

Post a Comment