Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, November 21, 2015

8. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke lapan...

Pada awal tahun 1724, adinda Raja Kedah (Raja Nambang) yang kalah berperang dengan kekandanya Raja Kedah (Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muadzam Shah II) kerana dibantu oleh angkatan perang Bugis pimpinan Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah serta saudara saudaranya, telah meminta bantuan kepada Raja Kecik di Siak, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

Alkisah tersebutlah perkataan Raja Kedah yang mudanya yang perang dengan saudara tuanya itu yang dibantu oleh Yang DiPertuan Muda Riau itu. Maka tiadalah senang hatinya, maka didapatnya pula kuasa berkehendaklah ia pada memerangi akan saudaranya itu. Maka ia pun menyuruh ke Siak minta perbantuan kepada Raja Kecik. Maka Raja Kecik pun datanglah keKedah hendak membantu Raja Kedah yang muda itu. Maka didalam hal itu Raja Kecik pun diberi oleh Raja Kedah yang muda itu isteri, iaitu saudaranya. Maka nikahlah Raja Kecik itu. Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah yang tua itu, apabila ia melihat hal itu, maka menyuruhlah ia ke Riau minta bantu pula kepada Yang DiPertuan Muda Riau serta segala Opu Opu itu. Maka Yang DiPertuan Muda pun pergilah serta saudaranya ke Kedah.

Syahadan kata sahibul hikayat sepeninggalan Yang DiPertuan Muda berangkat ke Kedah itu maka Sultan Sulaiman pun bersalah salahan faham dengan anak anak Bugis di dalam Riau itu, maka baginda itu pun berlayarlah ke Kampar. Maka berhentilah ia di Kampar.

Sebermula adapun Yang DiPertuan Muda serta saudaranya berbicaralah ia hendak membaikkan Raja Kedah yang dua beradik itu. Maka mengajaklah ia akan Raja Kecik muafakat. Maka tiada dihiraukan oleh Raja Kecik, masih hendak juga mencari jalan pergaduhan. Maka di dalam hal itu marahlah Yang DiPertuan Muda, maka lalulah berperang besar Raja Kecik dengan Yang DiPertuan Muda serta saudaranya bersama sama membuat kubu sebelah menyebelah.

Maka berperanglah antara kedua pihak itu berambil ambil kubu, sebentar kubu orang Siak diambil oleh Bugis sebab dimasuki oleh Opu Daeng Perani serta juaknya, lalulah diamuknya. Maka Raja Kecik pun berterjunlah dari dalam kubunya kepada parit air yang pada tepi kubunya itu bersama sama dengan panglimanya dan Panglima Dalam dibawah, baginda itu diatas, lalulah berenang keseberang mendapatkan kubunya yang diseberang itu. Maka apabila sampai ia keseberang maka bermuafakat dengan seorang hulubalangnya yang bernama Panglima Yahya anak Makassar. Maka ketika malam Panglima Yahya pun menyobuklah masuk kedalam kubu Bugis itu lalu diamuknya. Maka terkejutlah segala Bugis Bugis didalam kubu itu terpikau pikau. Maka lalulah beramuk, bermati matian, maka dapatlah kubu Raja Kecik itu semula.


Syahadan tiada berapa diantaranya maka kelengkapan Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu itu pun mudiklah hendak melanggar kubu Raja Kecik sebelah hulunya. Maka apabila sampai ke kota hulunya itu maka lalu berperang sangat ramainya , serta gegak gempitanya berbedil bedilan dengan meriam dan rentaka serta sorak tempeknya. Maka dengan takdir Allah Taala serta dengan sudah sampai janjiNya, maka Opu Daeng Parani pun kenalah peluru meriam tentang dadanya. Maka ia pun mangkatlah diatas beranda gurabnya dengan nama laki laki, kerana waktu ia berperang besar itu ia bersiar siar diatas beranda gurabnya kerana memerintahkan segala orang orang berperang itu.

Syahadan apabila Yang DiPertuan Muda serta Opu Daeng Cellak melihat paduka kekandanya sudah hilang itu, maka Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu pun naiklah semuanya kedarat mengamuk kubu kubu Raja Kecik dan kubu Raja Kedah yang muda itu, dan Rumah Raja Kecik itu. Maka lalulah beramuk amukan, sebelah menyebelah. Maka seketika lagi tewaslah Raja Kecik itu, kerana banyak Panglimanya itu mati. Maka lalulah ia undur dan kampong itu pun banyaklah rosak binasa. Maka Raja Kecik pun larilah lalu ia balik ke Siak.


Adapun Yang DiPertuan Muda serta Raja Tua maka sudah Raja Kecik itu alah, dimakamkan nya lah mayat Opu Daeng Parani itu betapa adat istiadat Raja Raja mangkat. Maka apabila selesai daripada pekerjaan perang itu, maka Yang DiPertuan Muda pun minta dirilah kepada Yang DiPertuan Kedah balik ke Riau.
Syahadan maka didalam pelayaran itu maka dapatlah khabar Yang DiPertuan Muda akan Sultan Sulaiman ada di Kampar, maka Yang DiPertuan Muda pun singgahlah di Kampar lalu membawa Sultan Sulaiman bersama sama balik ke Riau.

Maka apabila sampailah baginda bertiga saudara itu ke Riau, maka tetaplah ia didalam Riau bicara meramaikan negeri Riau dengan perdagangan serta mengukuhkan negeri dengan berbuat kubu kubu serta menyediakan beberapa kelengkapan penjajab perang, serta disediakan dengan orang orangnya dan ubat pelurunya, demikianlah halnya. Syahadan adalah jatuh perang Kedah yang kemudian ini pada Hijrah sanat 1136 adanya (bersamaan tahun masihi 1724).

Sebermula kata sahibul hikayat adalah kira kira renggangnya setahun daripada perang Kedah itu, maka Raja Kecik pun datang pula melanggar Riau iaitu pada Hijrat sanat 1137, pada Sembilan likur haribulan Syaaban (bersamaan 22 April tahun 1725 masihi). Maka berperanglah orang Riau dengan orang Siak tiap tiap hari, sebentar berperang sebentar berhenti. Terkadang Raja Kecik pergi mendapatkan isterinya Tengku Kamariah, terjumpa dengan Opu Daeng Cellak itu, makan minum sama sama. Apabila balik ke kubunya berperang semula, demikianlah halnya hingga sampai kepada dua puluh haribulan Zulhijjah (bersamaan 28 Ogos). Maka kesusahanlah segala isi negeri, maka muafakatlah segala orang tua tua dan orang besar besar memohonkan Yang DiPertuan Muda serta Raja Kecik itu supaya berdamai. Maka berdamailah kedua pihak, maka berhentilah perang.

Maka Raja Kecik pun baliklah ke Siak. Maka duduklah ia dalam Siak menyiapkan kelengkapan perangnya dengan beberapa buah penjajab, demikianlah halnya tiap tiap hari diaturnya lah perang segala penjajabnya itu didalam Siak dengan sedia ubat pelurunya,

Syahadan pada Hijrat sanat 1138 (bersamaan tahun 1726 masihi), masa itulah turun sultan Khalifah Allah Muhammad Syah ke Kampar, lalu menyuratkan sumpah setia antara Raja Pagar Ruyung dengan Raja Johor dan anak Minangkabau yang di Persisiran Laut. Adapun bunyi setia itu, “Barangsiapa anak Minangkabau yang didalam pertawanan Johor hendaklah mengikut perintahan Johor. Barangsiapa tiada mengikut, dimakan sumpah besi kawi tiada selamat sampai kepada anak cucunya”, Syahadan adalah surat itu diperbuat tiga pucuk, pertama kepada Sultan Sulaiman dan kedua kepada Yang DiPertuan Muda dan yang ketiga kepada Raja Tua (Daeng Menampuk).

Syahadan adapun Raja Kecik apabila sudah anak Minangkabau itu bersetia dengan Yang DiPertuan Muda, maka ia pun datanglah ke Riau dengan tiada angkatan perang masuk kedalam Riau mengadap Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda, memohonkan isterinya Tengku Kamariah itu hendak dibawa ke Siak, serta berkhabar tiada berniat salah lagi kepada Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda. Maka diterimalah oleh Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda. Maka diajak oleh Sultan Sulaiman bersumpah didalam masjid. Maka bersumpah lah ia. Adapun sumpahnya demikian bunyinya: apabila ia berniat salah lagi membuat perkelahian dengan Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda, melainkan ia tiada mendapat selamat seumur hidupnya sampai kepada anak cucunya binasa hilang daulat kerajaan, seperti tembatu dibelah, serta dimakan besi kawi. Syahadan apabila sudah bersumpah setia itu, maka Raja Kecik pun bermohonlah balik ke Siak, membawa isterinya.

Apabila tiba di Siak, tiada berapa antaranya pada Hijrat sanat 1139, maka mungkirlah pula ia akan sumpahnya itu, kerana pada sangkanya alah juga Riau itu olehnya. Maka bersiaplah ia beberapa kelengkapan. Setelah siap maka pergilah ia ke Riau. Maka diserbunya ke dalam Riau lalu ia berkubu di Pulau Bayan, segala kelengkapannya pun masuk ke dalan Riau menghadapkan haluannya ke hulu. Maka Yang DiPertuan Muda pun menyuruh hilirkan penjajabnya yang sudah sedia didalam sungai itu disuruhnya berperang dengan Raja Kecik dan beberapa pula sampan sampan Bugis dititahkan oleh Yang DiPertuan Muda itu keluar dari terusan memintas dari sebelah kuala Riau, mengamuk daripada pihak belakang kelengkapan Raja Kecik itu.

Syahadan maka berperanglah antara kedua pehak itu. Ada kira kira dua hari maka Raja Kecik pun alahlah kerana banyak orang orangnya binasa, sebab dipintas oleh Bugis dengan sampannya malam malam diamuk oleh Bugis itu dari sebelah belakangnya. Maka tiada berketentuan lagi pada malam itu, ianya lari lalu balik ke Siak. Maka pada masa inilah beras mahal didalam Riau berharga enam cupak seemas, sebab negeri selalu gaduh.

Syahadan kata sahibul hikayat lepas daripada perang inilah, Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda menyuruh Raja Tua (Daeng Menampuk) ke Terengganu meRajakan Tun Zainul Abidin, bergelar Sultan Zainul Abidin Raja Terengganu. Maka apabila selesai Raja Tua (Daeng Menampuk) pun baliklah ke Riau”.

Sejak tahun 1726 masihi itu, bermula lah Kesultanan Terengganu. Sultan Zainul Abidin adalah adinda kepada almarhun Sultan Abdul Jalil Syah yang mangkat di Kuala Pahang dan merupakan ayahanda saudara kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah.

(bersambung ke bahagian ke sembilan...)

Sunday, November 15, 2015

7. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke tujuh...

Pada tahun 1723, tidak berapa lama setelah penabalan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah serta Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah memerintah Kerajaan Johor, Riau dan Pahang dengan segala takluk daerahnya, Opu Daeng Perani pun bermohonlah kepada Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda hendak pergi ke Selangor. Maka di perkenankanlah oleh paduka adinda kedua itu. Lalu berangkatlah Opu Daeng Perani berserta dengan dua orang saudaranya iatu Opu Daeng Menambun dan Opu Daeng Kemasi, dengan seorang sebuah perahunya.

Apabila sampai di Selangor, Opu Daeng Perani pun beristerikan Tengku Puan Berima, puteri Yang DiPertuan Selangor iaitu seorang Raja Bugis yang berasal Goa ditanah Bugis bernama Arong Pasarai. Semasa di Selangor inilah, datang utusan daripada Raja Kedah (Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muadzam Shah II), membawa surat meminta bantuan kepada Opu Daeng Perani kerana Kerajaannya telah dirampas oleh adindanya (Raja Nambang). Lalu dibalas oleh Opu Daeng Perani akan surat Raja Kedah itu meminta tangguh kerana hendak balik dulu ke Riau untuk bermuafakat dulu dengan saudaranya serta Sultan Sulaiman. Kemudiannya Opu Daeng Perani berserta Opu Daeng Menambun dan Opu Daeng Kemasi pun berangkatlah balik ke Riau.

Apabila tiba di Riau, Opu Daeng Perani pun memaklumkan lah kepada Sultan Sulaiman serta kedua paduka adindanya iaitu Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah dan Opu Daeng Cellak. Setelah bermesyuarat dan setelah dipersetujui oleh semua saudara saudaranya dan Sultan Sulaiman, lalu disiapkanlah angkatan perangnya untuk pergi membantu Raja Kedah seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Maka Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu itu pun bermohonlah kepada Sultan Sulaiman lalulah ia berlayarlah ke Kedah. Maka apabila sampai ke Kedah berjumpalah ia dengan Raja Kedah yang tuanya itu. Maka lalu berjanji Raja Kedah dengan Opu Opu itu apabila hasil maksudnya maka ia memberi hadiah kepada Opu Opu itu lima belas bahara (timbangan berat) ringgit. Maka jawab Opu Opu itu, “Mana mana suka Raja Kedah, kerana saya semua ini kemari tiada lain hanyalah menolong Raja Kedah jua adanya”.
Syahadan maka Opu Opu itu pun mengumpulkan segala Bugis Bugis yang sedia ada memang di dalam Kedah lalu diperiksanya, “Sebelah mana dirimu semua ini jika aku berperang dengan Raja Kedah yang muda itu kelak? Maka jawab mereka itu, “Adapun yang patik semua ini tiada tuan patik semua yang lain, melainkan tuanku lah adik beradik”. Maka jawab Opu Opu itu, “Baiklah nanti aku hendak melantik Raja Kedah yang tua dahulu menjadi Yang DiPertuan Kedah”. Syahadan apabila keesokkan harinya maka Opu Opu itu pun melantiklah Raja Kedah yang tuanya jadi Yang DiPertuan Kedah.

Syahadan kata sahibul hikayat apabila Raja Kedah yang muda itu mendengar saudaranya itu di lantik oleh Yang DiPertuan Muda Riau serta Opu Opu Raja Bugis, maka ia pun sangatlah marahnya. Maka lalu ia mengumpulkan hulubalang menterinya serta beberapa rakyat tenteranya. Maka sudah kumpul, baharulah ia pergi melanggar kota Raja Kedah yang tua itu. Maka berperang besarlah dengan Yang DiPertuan Muda Riau serta segala saudaranya. Maka sangatlah ramainya sebelah menyebelah, dengan gegak gempitanya daripada bunyi meriam dan senapang dan bunyi bahana sorak tempiknya, maka bermati matilah antara kedua pehak itu. Syahadan ada kira kira sebulan lamanya ia berperang itu, maka pecahlah perang pihak Raja Kedah yang muda itu kerana banyak panglimanya mati. Maka lalu undur ia membawa dirinya kepada tempat yang jauh. Syahadan orang orang Bugis serta orang orang Riau masuklah ke pendalaman Raja Kecik yang muda itu, merampaslah ia.

Syahadan apabila sudah selesai daripada perangnya itu, maka Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu itu pun berjumpalah dengan Yang DiPertuan Kedah, hendak minta balik kerana pekerjaan sudah selamat. Maka dibayarlah oleh Yang DiPertuan Kedah itu tiga bahara ringgit, yang selaginya itu ia bertangguh. Maka apabila selesai, Yang DiPertuan Muda serta saudara saudaranya pun belayarlah ke Riau. Maka apabila tiba di Riau mengadaplah sekelian Opu Opu itu akan baginda Sultan Sulaiman menceritakan pekerjaan menang perang Kedah itu. Kata setengah kaul beristeri pula Opu Daeng Parani akan saudara Yang DiPertuan Kedah (yang bernama Tunku Aisyah), mendapat seorang anak perempuan.

Syahadan maka tiada berapa lama maka Opu Daeng Menambun serta Opu Daeng Kemasi bermohonlah kepada saudaranya Yang DiPertuan Muda serta Sultan Sulaiman hendak balik ke Matan. Maka diizinkanlah oleh Yang DiPertuan Muda serta Sultan Sulaiman, maka belayarlah Opu Daeng Menambun serta Opu Daeng Kemasi balik ke Matan adanya, kerana Raja Sambas yang bernama Sultan Adil berkirim surat kepada Yang DiPertuan Muda serta saudaranya menyilakan ke Sambas. Adalah maksudnya itu hendak didudukkannya dengan saudaranya salah seorang daripada Opu yang lima beradik. Syahadan adapun Opu Opu yang lima beradik itu masing masing sudah ada ketetapannya halnya, hanyalah Opu Daeng Kemasi sahaja yang belum tentu ketetapannya. Maka sebab itulah Opu Daeng Menambun dibawanya juga, demikianlah kisahnya.

Syahadan tiada berapa lamanya tibalah ia di negeri Sambas, lalu masuklah ke Kuala Sambas. Maka turunlah segala orang besar besar menyambut disuruh oleh Raja Sambas itu. Maka berjumpalah Opu Daeng Menambun berdua saudara dengan Sultan Adil itu, dipermuliakannya betapa adat Raja Raja berdatang datangan. Syahadan tiada berapa antaranya maka Sultan Adil pun menikahkan Opu Daeng Kemasi dengan saudaranya yang bernama Raden Tengah, betapa adat istiadat Raja yang besar besar nikah kahwin demikianlah halnya. Kemudian maka Sultan Adil pun menggelar Opu Daeng Kemasi itu Pengeran Mangkubumi, memerintahkan Kerajaan Sambas dibawah Sultan itu demikianlah halnya.

Syahadan adapun Opu Daeng Menambun apabila sudah selesai paduka adinda nikah kahwin dan bergelar itu, maka ia pun bermohonlah kepada Raja Sambas hendak balik ke Matan. Setelah itu maka lalulah ia berlayar ke Matan. Apabila sampai ia ke Matan maka Sultan Muhammad Zainul Din pun menyuruh menyambut menantunya itu. Maka apabila Opu Daeng Menambun berjumpa dengan mertuanya maka digelarnya Opu Daeng Menambun itu Pengeran Emas Seri Negara, isterinya digelarnya Ratu Agung Sinuhun, iaitu Puteri Kesumba. Kemudian jadilah Pengeran Emas Seri Negara itu Raja memerintahkan negeri Mempawah. Maka tetaplah Opu Daeng Menambun jadi Raja didalam negeri Mempawah adanya”.

(bersambung ke bahagian ke lapan...)

6. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke enam...

Pada tahun 1722 itu juga, tidak berapa lama setelah habis perang kedua untuk mengambil Riau, Opu Daeng Perani berserta saudara saudaranya pun bermesyuarat lah dengan Raja Sulaiman, Tun Abbas, Temenggung dan Raja Indera Bungsu sekelian. Adapun maksud Opu Daeng Perani berserta saudara saudaranya ialah untuk menabalkan Raja Sulaiman menjadi Sultan Kerajaan Johor dengan seluruh takluk daerahnya menggantikan almarhum ayahandanya, Sultan Abdul jalil yang mangkat di Kuala Pahang. Bagaimanapun tersangkut pula aral kerana semua alat alat kebesaran Kerajaan Johor seperti cogan sireh besar, semberab (kelengkapan sirih DiRaja), pedang kerajaan dan lainnya seperti Lela Majnun dan keris panjang serta lain nya berada didalam simpanan Raja Kecik tatkala ia bernobat didalam Riau dahulu. Raja Sulaiman pun memintalah bantuan kepada Opu Daeng Perani berserta saudara saudaranya untuk membantu mengambil kembali alat alat kebesaran Kerajaan Johor daripada Raja Kecik di Siak. Lalu dibuat lah perjanjian seperti yang di sebut didalam kitab Salasilah Melayu dan Bugis tulisan Raja Ali Haji seperti berikut:-

Opu Daeng Perani pun berkata, “Adapun yang seperti permintaan Raja Sulaiman kepada sahaya semua itu sahaya terimalah. Akan tetapi, hendaklah kita semua ini berjanji dahulu betul betul”. Maka jawab Raja Sulaiman, “Baiklah dan khabarkanlah oleh Opu Opu boleh sahaya dengar”. Syahadan berkata pula Opu Daeng Parani, “Adapun jika jaya pekerjaan sahaya semua ini sekali lagi pergi melanggar Siak itu maka sebelah Raja Sulaiman menjadi Yamtuan Besar sampailah kepada turun temurunnya dan sebelah sahaya semua menjadi Yamtuan Muda sampailah kepada turun temurunnya juga, tiada boleh yang lain. Maka boleh dipileh sahaja sahaya yang lima beradek ini mana mana jua yang disukai orang banyak maka dianya itulah yang jadi Yamtuan Muda, tiada boleh tiada. Dan lagi pula Yamtuan Besar jadi seperti perempuan sahaja, jika diberinya makan baharu makan ia. Dan Yamtuan Muda jadi seperti laki laki, dan jika ada satu satu hal atau apa apa juga bicara melainkan apa kata Yamtuan Muda. Syahadan sekelian perjanjian kita mana mana yang tersebut itu tiada boleh diubah lagi, maka boleh kita semua pakai sampai kepada anak cucu cicit turun temurun kita kekal selama lamanya”. Maka jawab Raja Sulaiman, “Baiklah”.

Apabila telah selesai daripada mesyuarat itu, Opu Daeng Perani berserta saudara saudaranya pun menyiapkan kelengkapan perangnya untuk pergi mengambil alat alat kebesaran Kerajaan Johor daripada Raja Kecik di Siak, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-


“Maka Kelana Jaya Putera serta saudaranya pun berangkatlah dengan beberapa kelengkapan pergi ke Siak. Maka apabila sampai ke Siak, lalu mudik ke Buantan. Maka apabila sampai ke Buantan itu lalu Opu Opu itu menyuruh kepada Raja Kecik minta alat kebesaran itu. Maka tiadalah Raja Kecik mau memulangkan. Maka marahlah Kelana Jaya Putera, maka lalu disuruhnya langgar negeri Siak itu. Maka berperang besarlah Minangkabau dengan Bugis.

Adapun Bugis berniaga didalam Siak itu masuklah ia menyebelah Kelana Jaya Putera, mangkin ramailah perangnya sebelah menyebelah. Maka tiada beberapa lamanya perang itu, maka Buantan pun alahlah. Maka Raja Kecik lari ke hulu dengan orang orangnya. Maka diikuti oleh Bugis hingga pada suatu tempat yang bernama Sinapalan. Maka naiklah Raja Kecik kedarat dan Bugis pun naik pula. Maka berperanglah pula disitu beramuk amukan. Maka terkepunglah Raja Kecik hampir hampir tewas. Maka tatkala itu minta amanlah ia serta memulangkan segala semberab Kerajaan Raja Sulaiman itu.

Syahadan kata sahibul hikayat apabila sudah dipulangkan oleh Raja Kecik akan segala semberab alat Kerajaan Johor itu, maka Kelana Jaya Putera dengan segala saudaranya itu pun berangkatlah balik ke Riau. Apabila sampai ke Riau, disambutlah oleh Raja Sulaiman dengan Tun Abbas, Temenggung dan orang orang besarnya akan Opu Opu itu, dengan beberapa kemuliaan, dan peti kerajaan itupun diarak orang oranglah dibawa naik kebalairung seri, lalu disimpan didalam istana Raja Sulaiman.

Maka tiada berapa lamanya, maka Kelana Jaya Putera serta segala saudaranya serta segala menteri hulubalangnya berkehendaklah menggantikan Raja Sulaiman itu akan kerajaan paduka ayahanda baginda Sultan Abdul Jalil, yang mangkat di Kuala Pahang itu. Maka dilantiknya Raja Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Maka berhimpunlah segala Bugis dan Melayu pada masa Opu Opu melantik Raja Sulaiman itu, betapa adat Raja besar berlantik. Ada yang berteriak mentauliahkan Kerajaan itu, iaitu Kelana Jaya Putera, padahal ialah berteriak sambil berdiri serta menghunus halamangnya katanya, “Barang tahu kiranya segala anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Raja Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah menjadi Raja Yang DiPertuan Besar memerintahkan negeri Johor dan Riau dan Pahang dengan segala takluk daerahnya!”. Maka menjawablah segala khayalak daripada orang besar besar dan kecil kecil katanya, “Daulat, bertambah daulat”. Kemudian baharulah disuruh bentara memanggil segala Raja Raja dan orang besar besar menjunjung duli seperti adat istiadat Raja Raja dan orang besar besar menjunjung duli pada hari bertabal adanya. Setelah selesailah maka baharulah berjamu sekelian orang yang didalam negeri Riau.

Maka apabila selesai Opu Opu itu daripada melantik Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah itu, maka bermuafakatlah pula Sultan Sulaiman dengan Tun Abbas akan membalas jasa Opu Opu Raja Bugis itu. Maka minta Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah akan Opu Opu itu, “Janganlah balik ke Bugis dahulu mintanyalah salah seorang daripada Opu Opu yang lima beradik itu menjadi Yang DIpertuan Muda memerintahkan Kerajaan Riau dan Johor dan Pahang dengan segala takluk daerahnya”.

Maka menjawablah Opu Daeng Parani, “Seperti saya semua adik beradik sama saja siapa siapa saja yang patut kepada hati baginda Sultan Sulaiman saya terimalah, akan tetapi yang saya seorang, tiada saya mau menjadi Raja kerana saya ini yang tua sekali, tiada lain hanyalah mencari ketetapan saudara saya yang berempat ini”. Maka menjawab pula Opu Daeng Menambun, “Saya ini tiada sanggup menjadi Yang DiPertuan Muda di tanah barat ini, kerana saya sudah berjanji dengan Sultan Matan akan memeliharakan negeri Mempawah, tiadalah saya mau mengecilkan hati mertua saya itu”. Maka menjawablah Opu Daeng Cellak, “Saya ini selagi ada abang saya ini, iaitu Kelana Jaya Putera, tiada saya mau menjadi Yang DiPertuan Muda”. Maka menjawab Opu Daeng Kemasi, “Adapun saya ini tiada berhajat menjadi Yang DiPertuan Muda di tanah barat kerana jauh amat dengan Bugis, bersalahan jikalau seperti di Matan dan Sambas itu mana mana kemuafakatan abang abang saya lah”. Menjawab pula Kelana Jaya Putera, “Adapun saya jikalau bercerai dengan saudara saudara saya, tiada saya mau menjadi Yang DiPertuan Muda ditanah barat ini”. Demikianlah kata sekelian Opu Opu itu.

Syahadan kata sahibul hikayat apabila Sultan Sulaiman mendengar perkataan segala Opu Opu itu, maka diamlah ia sejurus dan segala orang besar besar pun diamlah semuanya senyap sepi, tiada berkata kata dan berpandang pandangan sama sendirinya serta susah memikirkannya seolah oleh tiada berjalan maksud Sultan Sulaiman itu.

Syahadan berkata pula Daeng Menampuk dengan bahasa Bugis, “Janganlah kiranya paduka anakanda sekelian hampakan maksud Sultan Sulaiman itu, tiadalah sedap dihampakan, kerana yang kita pun mengangkat serta membesarkan akan dia, adapun titahnya atas paduka anakanda sekelian pastilah berlaku”. Maka berkata pula Opu Daeng Parani, “Seperti maksud paduka adinda itu tiada mau bercerai dengan kekanda dan adinda sekelian, maka iaitu pekerjaan mudah juga. Apabila paduka adinda memegang pekerjaan ditanah barat ini, tiadalah kekanda semua tinggalkan sebelum lagi ketetapan dan keteguhan jabatan paduka adinda, istimewa pula masa ini kita di dalam pergaduhan sehari hari. Di manakan dapat kekanda sekelian dapat bercerai dengan adinda?” Maka bertitah pula Sultan Sulaiman, “Adapun seperti adinda ini jikalau ditinggalkan sewaktu ini, adinda pun tiada sanggup menjadi Raja. Adapun kekanda sekelian sebagaimana kedudukan kekanda dan adinda semua di Bugis, begitu jugalah kedudukan disini”. Maka Daeng Menampuk pun berkata, “Anakanda Opu Daeng Menambun dan Opu Daeng Kemasi ini, kemudian kelak apabila selesai daripada pekerjaan kita, bolehlah balik ke Matan dan ke Sambas, kerana ketetapan disana ada dan seperti Opu Daeng Cellak janganlah bercerai cerai dengan anakanda Kelana Jaya Putera”. Maka bertitah pula Sultan Sulaiman, “Adapun seperti anakanda Opu Daeng Cellak ini, adalah niat anakanda hendak sudahkan saudara anakanda hendak dijadikan dengan saudara anakanda yang bernama Tengku Mandak”.

Syahadan kata sahibul hikayat apabila sudahlah selesai bermusyawarah Sultan Sulaiman dengan Kelana Jaya Putera serta Opu Opu sekelian, maka putuslah Kelana Jaya Putera menjadi Yang DiPertuan Muda dan Opu Daeng Cellak pun telah tentulah didudukkan dengan Tengku Mandak. Syahadan apabila sudah bersatulah faham segala Raja Raja itu, maka Sultan Sulaiman pun memulai pekerjaan melantik Yang DiPertuan Muda serta menikahkan Opu Daeng Cellak.

Syahadan apabila sampai waktu yang baik maka Sultan Sulaiman pun melantiklah Kelana Jaya Putera menjadi Yang DiPertuan Muda, memerintahkan Kerajaan Johor dan Pahang dan Riau dengan segala takluk daerahnya atas perintahan yang mutlak. Maka kelakuan melantik itu betapa adat istiadat melantik Yang DiPertuan Muda iaitu dipakaikan pakaian Kerajaan, diarak berkeliling negeri.

Kemudian baharulah naik keatas balai. Maka mengaruklah Yang DiPertuan Muda dihadapan, Yang DiPertuan Besar, demikian bunyi aruk itu jika diMelayukan daripada bahasa Bugis, “Yakinlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, akulah Yang DiPertuan Muda yang memerintahkan Kerajaan mu. Barang yang tiada suka engkau membujur dihadapan mu aku lintangkan, dan barang yang tiada suka melintang dihadapan mu aku bujurkan. Barang yang semak berduri dihadapan mu, aku cucikan”. Demikianlah bunyi aruk itu. Maka apabila selesai daripada mengaruk itu, maka baharulah orang orang ramai mengaruk kepada Yang DiPertuan Muda. Kemudian baharulah naik ke istana santap nasi hadap hadapan. Setelah selesai daripada itu maka habislah pekerjaan Yang DiPertuan Muda itu.

Kemudian baharulah menikahkan Opu Daeng Cellak itu dengan saudara Sultan Sulaiman yang bernama Tengku Mandak betapa adat istiadat Raja besar besar bernikah kahwin, daripada pekerjaan berletak hinainya dan beraraknya dan bersanding sandingnya dan mandi mandinya. Kemudian baharulah berdamai ia laki isteri berkasih kasihan adanya.

Syahadan kata sahibul hikayat Opu Daeng Cellak inilah Raja Bugis yang baik parasnya dengan sikapnya dan pahlawan rupanya. Syahadan apabila selesai nikah Tengku Mandak itu, maka Daeng Menampuk pula dinikahkan oleh Sultan Sulaiman dengan bonda saudaranya bernama Tun Tipah. Adapun Daeng Massuro dinikahkan dengan Tun Kecik sepupu baginda Sultan Sulaiman. Adapun Daeng Mangngatuk dinikahkan dengan Tun Inah sepupu baginda Sultan Sulaiman itu juga, iaitu puteri Marhum Muda yang mangkat di Kayu Anak.

Sebermula adapun Yang DiPertuan Muda Kelana Jaya Putera pergilah ia ke Perapat Seratus dengan suruh Sultan Sulaiman mengambil Tun Encik Ayu janda Mahrum Mangkat DiJulang yang belum setiduran dengan dia, kerana Tun Encik Ayu lagi kecil dibuatnya isteri, jadi tiadalah sempat diperisterinya. Syahadan apabila sampailah Yang DiPertuan Muda itu ke Perapat Seratus lalulah dibuatnya isteri Tun Encik Ayu itu, maka dibawanya balik keRiau". Jadilah ia isteri yang khas kepada Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah, yang bergelar Sultan Alauddin Syah Ibni Upu, seperti yang tertulis pada cap mohornya itu.
Tidak berapa lama kemudian Sultan Sulaiman pun melantik kekanda baginda Tun Abbas menjadi Bendahara Johor - Riau dengan gelaran Bendahara Seri Maharaja. Manakala Daeng Menampuk pula di gelar oleh Yang DiPertuan Muda dan Sultan Sulaiman dengan gelaran Raja Tua iaitu jawatan dibawah Yang DiPertuan Muda.

Pada masa bulan Oktober tahun 1722 ini jugalah, satu perjanjian sumpah setia diantara pehak orang orang Bugis di Riau yang diketuai oleh Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah dengan pehak orang orang Melayu yang diketuai oleh Sultan Sulaiman telah dibuat, dengan bersumpah bersaksikan Al Quran, mengakui bersaudara dan bertolong tolongan antara kedua belah pehak serta syarat syarat dalam persetiaan seperti yang telah dipersetujui oleh kedua belah pehak sebelum ini untuk mematuhinya.

(bersambung ke bahagian ke tujuh...)