Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, November 21, 2015

8. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke lapan...

Pada awal tahun 1724, adinda Raja Kedah (Raja Nambang) yang kalah berperang dengan kekandanya Raja Kedah (Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muadzam Shah II) kerana dibantu oleh angkatan perang Bugis pimpinan Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah serta saudara saudaranya, telah meminta bantuan kepada Raja Kecik di Siak, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

Alkisah tersebutlah perkataan Raja Kedah yang mudanya yang perang dengan saudara tuanya itu yang dibantu oleh Yang DiPertuan Muda Riau itu. Maka tiadalah senang hatinya, maka didapatnya pula kuasa berkehendaklah ia pada memerangi akan saudaranya itu. Maka ia pun menyuruh ke Siak minta perbantuan kepada Raja Kecik. Maka Raja Kecik pun datanglah keKedah hendak membantu Raja Kedah yang muda itu. Maka didalam hal itu Raja Kecik pun diberi oleh Raja Kedah yang muda itu isteri, iaitu saudaranya. Maka nikahlah Raja Kecik itu. Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah yang tua itu, apabila ia melihat hal itu, maka menyuruhlah ia ke Riau minta bantu pula kepada Yang DiPertuan Muda Riau serta segala Opu Opu itu. Maka Yang DiPertuan Muda pun pergilah serta saudaranya ke Kedah.

Syahadan kata sahibul hikayat sepeninggalan Yang DiPertuan Muda berangkat ke Kedah itu maka Sultan Sulaiman pun bersalah salahan faham dengan anak anak Bugis di dalam Riau itu, maka baginda itu pun berlayarlah ke Kampar. Maka berhentilah ia di Kampar.

Sebermula adapun Yang DiPertuan Muda serta saudaranya berbicaralah ia hendak membaikkan Raja Kedah yang dua beradik itu. Maka mengajaklah ia akan Raja Kecik muafakat. Maka tiada dihiraukan oleh Raja Kecik, masih hendak juga mencari jalan pergaduhan. Maka di dalam hal itu marahlah Yang DiPertuan Muda, maka lalulah berperang besar Raja Kecik dengan Yang DiPertuan Muda serta saudaranya bersama sama membuat kubu sebelah menyebelah.

Maka berperanglah antara kedua pihak itu berambil ambil kubu, sebentar kubu orang Siak diambil oleh Bugis sebab dimasuki oleh Opu Daeng Perani serta juaknya, lalulah diamuknya. Maka Raja Kecik pun berterjunlah dari dalam kubunya kepada parit air yang pada tepi kubunya itu bersama sama dengan panglimanya dan Panglima Dalam dibawah, baginda itu diatas, lalulah berenang keseberang mendapatkan kubunya yang diseberang itu. Maka apabila sampai ia keseberang maka bermuafakat dengan seorang hulubalangnya yang bernama Panglima Yahya anak Makassar. Maka ketika malam Panglima Yahya pun menyobuklah masuk kedalam kubu Bugis itu lalu diamuknya. Maka terkejutlah segala Bugis Bugis didalam kubu itu terpikau pikau. Maka lalulah beramuk, bermati matian, maka dapatlah kubu Raja Kecik itu semula.


Syahadan tiada berapa diantaranya maka kelengkapan Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu itu pun mudiklah hendak melanggar kubu Raja Kecik sebelah hulunya. Maka apabila sampai ke kota hulunya itu maka lalu berperang sangat ramainya , serta gegak gempitanya berbedil bedilan dengan meriam dan rentaka serta sorak tempeknya. Maka dengan takdir Allah Taala serta dengan sudah sampai janjiNya, maka Opu Daeng Parani pun kenalah peluru meriam tentang dadanya. Maka ia pun mangkatlah diatas beranda gurabnya dengan nama laki laki, kerana waktu ia berperang besar itu ia bersiar siar diatas beranda gurabnya kerana memerintahkan segala orang orang berperang itu.

Syahadan apabila Yang DiPertuan Muda serta Opu Daeng Cellak melihat paduka kekandanya sudah hilang itu, maka Yang DiPertuan Muda serta Opu Opu pun naiklah semuanya kedarat mengamuk kubu kubu Raja Kecik dan kubu Raja Kedah yang muda itu, dan Rumah Raja Kecik itu. Maka lalulah beramuk amukan, sebelah menyebelah. Maka seketika lagi tewaslah Raja Kecik itu, kerana banyak Panglimanya itu mati. Maka lalulah ia undur dan kampong itu pun banyaklah rosak binasa. Maka Raja Kecik pun larilah lalu ia balik ke Siak.


Adapun Yang DiPertuan Muda serta Raja Tua maka sudah Raja Kecik itu alah, dimakamkan nya lah mayat Opu Daeng Parani itu betapa adat istiadat Raja Raja mangkat. Maka apabila selesai daripada pekerjaan perang itu, maka Yang DiPertuan Muda pun minta dirilah kepada Yang DiPertuan Kedah balik ke Riau.
Syahadan maka didalam pelayaran itu maka dapatlah khabar Yang DiPertuan Muda akan Sultan Sulaiman ada di Kampar, maka Yang DiPertuan Muda pun singgahlah di Kampar lalu membawa Sultan Sulaiman bersama sama balik ke Riau.

Maka apabila sampailah baginda bertiga saudara itu ke Riau, maka tetaplah ia didalam Riau bicara meramaikan negeri Riau dengan perdagangan serta mengukuhkan negeri dengan berbuat kubu kubu serta menyediakan beberapa kelengkapan penjajab perang, serta disediakan dengan orang orangnya dan ubat pelurunya, demikianlah halnya. Syahadan adalah jatuh perang Kedah yang kemudian ini pada Hijrah sanat 1136 adanya (bersamaan tahun masihi 1724).

Sebermula kata sahibul hikayat adalah kira kira renggangnya setahun daripada perang Kedah itu, maka Raja Kecik pun datang pula melanggar Riau iaitu pada Hijrat sanat 1137, pada Sembilan likur haribulan Syaaban (bersamaan 22 April tahun 1725 masihi). Maka berperanglah orang Riau dengan orang Siak tiap tiap hari, sebentar berperang sebentar berhenti. Terkadang Raja Kecik pergi mendapatkan isterinya Tengku Kamariah, terjumpa dengan Opu Daeng Cellak itu, makan minum sama sama. Apabila balik ke kubunya berperang semula, demikianlah halnya hingga sampai kepada dua puluh haribulan Zulhijjah (bersamaan 28 Ogos). Maka kesusahanlah segala isi negeri, maka muafakatlah segala orang tua tua dan orang besar besar memohonkan Yang DiPertuan Muda serta Raja Kecik itu supaya berdamai. Maka berdamailah kedua pihak, maka berhentilah perang.

Maka Raja Kecik pun baliklah ke Siak. Maka duduklah ia dalam Siak menyiapkan kelengkapan perangnya dengan beberapa buah penjajab, demikianlah halnya tiap tiap hari diaturnya lah perang segala penjajabnya itu didalam Siak dengan sedia ubat pelurunya,

Syahadan pada Hijrat sanat 1138 (bersamaan tahun 1726 masihi), masa itulah turun sultan Khalifah Allah Muhammad Syah ke Kampar, lalu menyuratkan sumpah setia antara Raja Pagar Ruyung dengan Raja Johor dan anak Minangkabau yang di Persisiran Laut. Adapun bunyi setia itu, “Barangsiapa anak Minangkabau yang didalam pertawanan Johor hendaklah mengikut perintahan Johor. Barangsiapa tiada mengikut, dimakan sumpah besi kawi tiada selamat sampai kepada anak cucunya”, Syahadan adalah surat itu diperbuat tiga pucuk, pertama kepada Sultan Sulaiman dan kedua kepada Yang DiPertuan Muda dan yang ketiga kepada Raja Tua (Daeng Menampuk).

Syahadan adapun Raja Kecik apabila sudah anak Minangkabau itu bersetia dengan Yang DiPertuan Muda, maka ia pun datanglah ke Riau dengan tiada angkatan perang masuk kedalam Riau mengadap Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda, memohonkan isterinya Tengku Kamariah itu hendak dibawa ke Siak, serta berkhabar tiada berniat salah lagi kepada Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda. Maka diterimalah oleh Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda. Maka diajak oleh Sultan Sulaiman bersumpah didalam masjid. Maka bersumpah lah ia. Adapun sumpahnya demikian bunyinya: apabila ia berniat salah lagi membuat perkelahian dengan Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda, melainkan ia tiada mendapat selamat seumur hidupnya sampai kepada anak cucunya binasa hilang daulat kerajaan, seperti tembatu dibelah, serta dimakan besi kawi. Syahadan apabila sudah bersumpah setia itu, maka Raja Kecik pun bermohonlah balik ke Siak, membawa isterinya.

Apabila tiba di Siak, tiada berapa antaranya pada Hijrat sanat 1139, maka mungkirlah pula ia akan sumpahnya itu, kerana pada sangkanya alah juga Riau itu olehnya. Maka bersiaplah ia beberapa kelengkapan. Setelah siap maka pergilah ia ke Riau. Maka diserbunya ke dalam Riau lalu ia berkubu di Pulau Bayan, segala kelengkapannya pun masuk ke dalan Riau menghadapkan haluannya ke hulu. Maka Yang DiPertuan Muda pun menyuruh hilirkan penjajabnya yang sudah sedia didalam sungai itu disuruhnya berperang dengan Raja Kecik dan beberapa pula sampan sampan Bugis dititahkan oleh Yang DiPertuan Muda itu keluar dari terusan memintas dari sebelah kuala Riau, mengamuk daripada pihak belakang kelengkapan Raja Kecik itu.

Syahadan maka berperanglah antara kedua pehak itu. Ada kira kira dua hari maka Raja Kecik pun alahlah kerana banyak orang orangnya binasa, sebab dipintas oleh Bugis dengan sampannya malam malam diamuk oleh Bugis itu dari sebelah belakangnya. Maka tiada berketentuan lagi pada malam itu, ianya lari lalu balik ke Siak. Maka pada masa inilah beras mahal didalam Riau berharga enam cupak seemas, sebab negeri selalu gaduh.

Syahadan kata sahibul hikayat lepas daripada perang inilah, Sultan Sulaiman dan Yang DiPertuan Muda menyuruh Raja Tua (Daeng Menampuk) ke Terengganu meRajakan Tun Zainul Abidin, bergelar Sultan Zainul Abidin Raja Terengganu. Maka apabila selesai Raja Tua (Daeng Menampuk) pun baliklah ke Riau”.

Sejak tahun 1726 masihi itu, bermula lah Kesultanan Terengganu. Sultan Zainul Abidin adalah adinda kepada almarhun Sultan Abdul Jalil Syah yang mangkat di Kuala Pahang dan merupakan ayahanda saudara kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah.

(bersambung ke bahagian ke sembilan...)

No comments:

Post a Comment