Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Sunday, March 13, 2016

26. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Bahagian ke dua puluh enam...

26. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh enam...

Raja Haji Menjadi Yang DiPertuan Muda Riau


Pada tahun 1777 Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja telah mangkat di Riau sewaktu Raja Haji Engku Kelana berada di Pontianak di Kalimantan seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebutlah perkataan baginda Sultan Mahmud di dalam negeri Riau. Maka apabila telah mangkat paduka ayahanda Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja, iaitu Marhum Janggut maka duduklah baginda itu dengan kemasygulan. Adapun putera-putera Marhum Janggut ada juga semuanya, maka baginda pun duduklah ternanti-nanti akan suruhan yang pergi ke Pontianak itu, belum juga lagi datang. Maka baginda pun selalu jugalah menyuruh rakyat rakyat melihat ke belakang Riau barangkali ada tampak akan angkatan Raja Haji.

Syahadan di dalam hal yang demikian itu, maka suruhan dari Pahang pun datanglah membawa surat dari Datuk Bendahara mengatakan hal Raja Haji ada di dalam Pahang sudah dilantik di Pahang oleh Datuk Bendahara (Tun Abdul Majid Ibni Bendahara Tun Abbas). Setelah baginda mendengarkan paduka ayahanda Raja Haji telah berada di Pahang itu maka lalu baginda itu berangkat ke Pahang. Maka tiada berapa lamanya maka sampailah ke Kuala Pahang. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji serta Datuk Bendahara pun menyambutlah akan baginda itu. Maka duduklah baginda itu serta paduka ayahanda Raja Haji serta Datuk Bendahara Pahang betapa adat Raja besar-besar berhimpun.

Syahadan tiada berapa lamanya baginda Sultan Mahmud serta paduka ayahanda Yang DiPertuan Muda Raja Haji berangkatlah balik ke Riau. Syahadan apabila tiba ke Riau maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun membuat istana di Pulau Malim Dewa serta dengan kotanya yang indah-indah yang bertatah dengan pinggan dan piring sangatlah indah perbuatannya, dan satu pula balai dindingnya cermin. Adalah tiang balai itu bersalut dengan kaki pahar tembaga dan kota itu sebelah atasnya berkisi-kisikan bocong. Adapun kota itu apabila kena matahari menancar-mancar cahayanya. Kemudian memperbuat pula satu istana lagi di Sungai Galang Besar sangat juga indah-indah perbuatannya, iaitu istana paduka anakanda baginda itu Sultan Mahmud. Dan perhiasan istana Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda itu daripada emas dan perak jua, dan seperti talam dan ceper kebanyakan diperbuat di negeri China, dan seperti tepak dan balang air mawar daripada emas dan perak diperbuat di negeri Benila (Manila) yang berkarang dan bertahtakan intan dan yang berserodi. Dan adapun pinggan mangkuk dan cawan kahwa dan teh kebanyakan diperbuat di negeri China serta tersurat dengan air emas pada pantat cawan itu tersebut Pulau Malim Dewa. Adalah cawan itu hingga sampai kepada anak cucunya, iaitu sah dengan nyatanya.

Syahadan kata sahibul hikayat adalah pada masa Yang DiPertuan Muda Raja Haji ini mangkin ramai Riau, serta dengan makmurnya serta banyaklah orang-orang negeri Riau kaya-kaya. Syahadan baginda Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda pun banyaklah mendapat hasil-hasil dan cukai-cukai. Syahadan segala penjajab perang pun beraturlah di pelabuhan serta cukup ubat pelurunya serta panglima-panglimanya, tiga puluh turun, tiga puluh naik ke darat. Syahadan demikianlah di dalam beberapa tahun bersuka-sukaan kerana negeri aman lagi makmur, dan segala makan-makanan pun murah dan segala orang-orang dagang pun banyaklah dapat untung kerana terlalu ramai orang-orangnya.

Syahadan di dalam hal itu maka kebanyakan suku-suku Melayu tiada menerima syukur hingga menaruh dendam juga didalam hatinya akan Raja-Raja Bugis, dengan beberapa jenis perbuatan dan kelakuan hendak mencarik kan juga nama Yang DiPertuan Muda serta Bugis-Bugis biar mendapat nama busuk sehingga keluarlah Raja Indera Bungsu itu anak beranak adik beradik ke Trengganu, sebab kecil hati akan Raja-Raja Bugis konon. Katanya, “Kaya seorang, mewah seorang”.

Di dalam hal itu berjalan pula fitnah daripada Yang DiPertuan Trengganu dengan Raja Indera Bungsu dan Bendahara Pahang. Tiap-tiap tahun berkirim surat kepada Holanda ke Melaka dan ke Betawi dan kepada Inggeris ke Benggal dan ke Madras dan ke Silung. Adalah kehendaknya minta tolong pukulkan Riau juga minta ambilkan baginda Sultan Mahmud di bawah tapak kaki Bugis, itulah jadi perbahasan suku-suku sebelah Melayu. Syahadan adalah yang aku dapat ini, iaitu tersebut di dalam sejarah karangan Engku Busu Dungun – Trengganu. Ialah Raja Melayu yang dapat rahsia antara kedua pihak, demikianlah adanya.


Alkisah maka tersebut perkataan Yang DiPertuan Raja Ismail di Tanah Putih. Maka baginda pun membuatlah akan perahu kakap di dalam hutan itu dikerahnya segala orang-orang Tanah Putih itu padahal seorang pun tiada tahu. Kemudian lama-lama tahulah orang-orang Siak, maka datanglah kepada baginda. Maka ditahan oleh baginda, maka tiadalah berani orang-orang Siak itu datang dan tiada berani berkhabar-khabar.

Syahadan kemudian baginda pun menerima satu Tuan Syed bangsa Sakkaf diperbuatnya menantu, dinikahkannya dengan puterinya bernama Tengku Kamariah. Maka Tuan Syed itupun digelar Tuan Besar, maka musyawarahlah baginda itu dengan Tuan Besar itu, maka ia pun bersiaplah perahu kakap ada dua belas buah dan penjajab yang besarnya ada empat buah. Maka apabila telah siap maka baginda pun masuk ke Siak. Maka terkejutlah Yang DiPertuan Muhammad Ali, maka menyuruhlah ia Panglima Hasan mengatur akan kelengkapannya. Maka Panglima Hasan pun mengerjakanlah akan titah itu. Kemudian Panglima Hasan pun menyuruh mengisi meriam.

Maka berperanglah keduanya itu dengan azamatlah bunyi nya. Maka seketika berperang itu banyaklah rosak kepengkapan Panglima Hasan. Maka Panglima Hasan pun merapat dan Raja Ismail merapatkan juga akan kenaikannya. Maka lalulah berbedil-bedilan pemburasnya. Maka Raja Ismail pun menyuruh kerumunkan perahu Panglima Hasan. Maka dinaikkan oleh panglima-panglima Raja Ismail akan perahu Panglima Hasan itu. Maka lalulah beramuk-amuk di dalam perahu Panglima Hasan itu. Maka Panglima Hasan pun mengamuklah maka matilah ia dikerumuni oleh panglima-panglima Tanah Putih itu.

Syahadan setelah kelengkapan Siak itu melihat Panglima Hasan itu sudah mati, maka pecahlah perangnya, undurlah ia berterjunan naik ke darat tinggalkan perahunya. Maka Raja Ismail pun menyuruh naik orang-orangnya mengamuk dan membakar. Syahadan adapun Yang DiPertuan Muhammad Ali dilarikan orang-orang tuanya masuk Sungai Mampura. Syahadan segala Raja-Raja perempuan pun berjerit-jeritlah. Maka isteri Yang DiPertuan Muhammad Ali bernama Tengku Ambung saudara Raja Ismail pun turunlah ke jembatan itu serta Raja-Raja perempuan mendapatkan Raja Ismail. Setelah Raja Ismail melihat kekanda adinda sekelian turun itu, maka ia pun segera mendapatkan sambil bertangis-tangisan. Maka negeri Siak pun dapatlah semula dengan Raja Ismail.

Syahadan Yang DiPertuan Raja Ismail pun bertitahlah kepada kekanda adinda sekelian, “Mengapa abang Muhammad Ali lari? Bukannya saya hendak membunuh dia”. Kemudian Yang DiPertuan Raja Ismail pun menyuruh mengambil Yang DiPertuan Muhammad Ali ke Patapahan. Maka apabila sampai suruhan itu maka ia pun berdatang sembah kepada Yang DiPertuan Muhammad Ali sembahnya, “ Paduka adinda Yang DiPertuan Besar Raja Ismail menyilakan tuanku ilir ke Siak juga”. Maka titah Yang DiPertuan Muhammad Ali, “Jika datang Raja Ngah atau Ambung mengambil aku kemari, beranilah aku ilir”. Maka suruhan itupun kembali mempersembahkan kepada Yang DiPertuan Raja Ismail akan perkataan Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka baginda pun menyuruhkan akan kekanda baginda Tengku Ambung itu pergi mengambil suaminya Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka datnglah Yang DiPertuan Muhammad Ali itu.

Maka apabila berjumpa Yang DiPertuan Muhammad Ali itu dengan Yang DiPertuan Raja Ismail maka sembah Tengku Ambung. “Inilah kekanda itu, apa-apa titahlah”. Maka titah Yang DiPertuan Raja Ismail, “Jika abang Ambung hendak balik dengan abang Muhammad Ali saya balikkanlah”. Maka jawab Tengku Ambung, “Jikalau abang Muhammad Ali itu menjadi Yang DiPertuan Muda lagi, maulah abang Ambung balik dengan dia”. Maka Yang DiPertuan Raja Ismail pun menyuruh bersumpah tiada hendak berniat khianat lagi. Maka bersumpahlah Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka lalu dibalikkannya laki isteri itu.

Syahadan kata sahibul hikayat maka tiada beberapa lamanya maka sampailah peredaran dunia, maka geringlah Raja Ismail Yang DiPertuan Besar itu dengan gering sangat. Maka berhimpunlah segala orang besar-besarnya kedalam. Maka baginda pun tahulah akan bilangan ajalnya maka lalu ia mengumpulkan saudara-saudaranya serta Yang DiPertuan Muda Muhammad Ali dan orang besar-besar sekelian. Maka berpesanlah ia akan gantinya, iaitu anaknya yang bernama Raja Yahya. Maka apabila habis ia berpesan itu, maka baginda pun mangkatlah. Maka dikerjakanlah oleh Yang DiPertuan Muda Muhammad Ali serta segala saudaranya betapa adat istiadat Raja-Raja mangkat. Maka dimakamkan di Mampura, maka dipanggil oranglah ia itu Marhum Mangkat di Balai.

Syahadan adalah yang menggantikan Kerajaannya puteranya yang bernama Raja Yahya, maka bergelar Sultan Yahya Syah Kerajaan di dalam negeri Siak. Adapun Tengku Abdullah menjadi Raja di Kampar bergelar Tengku Besar Kampar. Syahadan adalah anak Raja Alam al-Marhum dengan Daeng Khadijah, bernama Tengku Badariah, bersuamikan Syed Othman, mendapat anak beberapa orang. Pertama Syed Ali, kedua Syed Abdul Rahman. Syahadan akhirnya kelak ialah mengambil Kerajaan Sultan Yahya itu, lagi akan datang kisahnya di belakang ini”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh tujuh...)

No comments:

Post a Comment