Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, March 19, 2016

27. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh tujuh...27. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh tujuh...

Belanda Mengepung Riau

Pada sekitar tahun 1781 semasa Yang DiPertuan Muda Raja Haji memerintah Riau telah terjadi peperangan dengan Belanda seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebut perkataan negeri Riau, iaitu masa Kerajaan Sultan Mahmud dan Yang DiPertuan Muda Raja Haji. Maka tiada berapa lamanya di dalam negeri Riau, maka paduka kekanda Yang DiPertuan Selangor, Sultan Salehuddin pun mangkatlah. Maka digantikan oleh Yang DiPertuan Muda Raja Haji akan paduka anakandanya Raja Ibrahim menjadi Yang DiPertuan Besar dan paduka anakanda baginda Raja Nala dijadikannya Yang DiPertuan Muda di dalam negeri Selangor adanya.

Syahadan kata sahibul hikayat adalah kira-kira delapan tahun Yang DiPertuan Muda Raja Haji memerintahkan Kerajaan negeri Riau dengan segala takluk daerahnya. Maka datanglah takdir Allah Taala yang amat kuasa serta melakukan kehendak-Nya atas hamba-hamba-Nya dengan hikmat-Nya serta memberitahu atas hamba-Nya akan kekejian dunia yang tiada kekal dan nikmatnya yang tiada tentu, padahal berpindah-pindah daripada satu hal kepada satu hal keadaannya, supaya segala hamba-Nya jangan mengasihi dunia ini dan hendaklah kasihkan negeri akhirat.

Syahadan adalah permulaan sebab rosak negeri Riau itu maka iaitu atas dua kaul. Sebermula adalah kaul yang pertama yang dapat di dalam sejarah Selangor sebab yang lahirnya aku periksa. Iaitu adalah Yang DiPertuan Muda Raja Haji itu ada perjanjian konon dengan Kompeni Holanda, musuh Holanda musuh Raja Haji. Adapun jika ada pekerjaan tangkap menangkap rampas merampas musuhnya itu ada bahagian di dalam itu antara keduanya. Kemudian datanglah satu kapal musuh Holanda itu (kapal Kompeni Inggris bernama Betsy) masuk ke dalam Riau berlabuh di Pulau Bayan. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun memberitahu ke Melaka. Maka datanglah satu kapal dari Melaka diperanginyalah kapal musuh itu oleh Holanda. Maka diambilnya kapal itu dengan segala muatannya dibawanya ke Melaka. Maka apabila sampai ke Melaka jadilah kapal itu hukum rampasan kepada Holanda jalan seperti adat permusuhan. Maka tiba-tiba tiada Raja haji itu mendapat bahagian di situ konon.

Maka Raja Haji pun pergilah ke Melaka melalui Muar hendak memeriksa pekerjaan itu. Setibanya Raja Haji di Muar, Gubernur Melaka pun menyuruh satu orang kepercayaannya pergi ke Muar berbicara dengan Raja Haji. Maka Raja Haji pun berkhabar kepada wakil itu, yang kapal itu ia memberitahu ke Melaka dan lagi diambil didalam pelabuhan kita, di negeri Riau, sekarang mana bahagian kita disitu? Maka dakwa Raja Haji itu tiadalah wakil Gubernur Melaka itu menerimanya, jadi bersalah-salahan fahamlah.

Syahadan apabila Gubernur Melaka tiada menerima seperti maksud Raja haji itu, maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun memulangkan surat-surat perjanjian itu. Kemudian ia berangkat balik ke Riau. Syahadan Gebernur Melaka apabila Raja Haji memulangkan surat perjanjian itu maka marahlah ia, maka musyawarahlah dengan raja lautnya yang bernama Piter Jakub Pemberem, kata suatu kaul orang-orang besar Holanda, namanya Tuan Abo. Maka di dalam tengah-tengah bicara itu, banyaklah fitnah-fitnah disampaikan orang-orang yang khianat mengatakan Yang DiPertuan Muda Raja Haji hendak memukul  negeri Melaka serta telah siap segala kelengkapannya. Maka berkatalah Gebernur Melaka itu kepada Jakub Pemberam itu, “Raja Haji mau memukul negeri Melaka, iaitu kita pergi pukul dahulu”. Maka pergilah kelengkapan Holanda itu dengan beberapa buah kapal perang menunggu Kuala Riau tiada diberinya perahu-perahu dagang masuk.

Setelah itu marahlah Raja Haji itu, dikeluarkannya dengan beberapa penjajabnya. Maka lalu berperang besar legum-legam bunyi meriam hingga petang baharu berhenti. Apabila malam undurlah kapal-kapal itu ke laut. Maka pada ketika siang berperang pula gegak-gempita bunyi meriam antara kedua pihak itu. Maka beberapa bulan tiada juga berketewasan.

Syahadan maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun menyuruh membuat kubu di Tanjung Pinang dan Teluk Kerinting dan di Pulau Penyengat dan segala penjajab yang besar-besar berkeliaranlah sepanjang laut itu. Ada kira-kira tengah dua ratus (150) buah kecil-besar ada yang ke sebelah Tanjung Uban, ada yang ke belakang Riau memasukkan perahu-perahu dagang yang datang dari Siam membawa beras dan lain-lainnya. Syahadan kata sahibul hikayat adalah yang memerintahkan perang itu Yang DiPertuan Muda Raja Haji sendiri, adalah ia bersampan bidar. Adalah ia pergi memeriksa segala kelengkapannya apa-apa yang kurang daripada satu penjajab kepada satu penjajab pada ketika tengah orang-orang berperang didalam peluru yang sabung menyabung itu.

Kemudian ada pula satu kapal Holanda mara ke darat sebelah pihak Pulau Los maka angin lemah di keluari oleh penjajab enam tujuh buah. Maka lalulah berperang azamatlah bunyinya. Maka seketika berperang itu hampir tewas dan kapal itu hampir-hampir dapat. Syahadan adalah yang pergi memeranginya itu satu panglima namanya Encik Kubu, seketika berperang itu terbakarlah beranda keci itu. Maka sudah banyaklah orang-orangnya turun ke keci nya hendak undur ke laut. Maka angin pun keras turun, maka datanglah kapal bantu dari laut maka lepaslah keci itu ke laut. Maka hari pun malamlah lalu berhenti perang. Maka apabila hari siang berperanglah pula, demikianlah halnya sehari-hari.

Syahadan kata sahibul hikayat ada kira-kira sebelas bulan lamanya berperang itu maka berbicaralah pula antara kedua pihak.

Kata satu kaul orang besar-besar Holanda namanya Tuan Abo hendak berbicara muafakat berhenti perang mencari bicara-bicara yang baik serta hendak memasukkan satu kapal perang yang besar ke dalam Sungai Riau. Maka Raja Haji pun melaranglah, jikalau hendak bicara atau muafakat jangan di masukkan kapal yang besar-besar itu kedalam Riau. Jawab Holanda, “Tidak mengapa, tidak kita membuat satu apa di dalam bicara ini”. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun melarang juga. Maka kapal itupun keras juga hendak masuk. Maka lalulah berperang semula dengan kubu yang di Teluk Kerinting itu. Maka azamatlah bunyinya meriam kapal itu. Maka seketika berperang itu maka kubu Teluk Kerinting pun hendak tewas sebab ubat bedilnya habis. Maka menyuruhlah Yang DiPertuan Muda itu mengantarkan ubat bedil itu. Adalah yang mengantarkan ubat bedil itu Syahbandar Bopeng, adalah yang mengayuhkannya satu anak baik-baik nama nya Encik Kalak. Maka sampan itu pun dibedil oleh kapal dari laut dengan peluru penaburnya, maka sampan itu pun tengelam. Maka lepaslah satu tong ubat bedil itu di pikul oleh orang sampan itu naik ke darat kepada kubu Teluk Kerinting, Maka dapatlah empat lima kali tembak, maka dengan takdir Allah Taala, kapal itupun terbakar, meletup berterbangan geledak kapal itu ke udara dan segala orang orangnya pun habislah mati diterbangkan oleh ubat bedil yang meletup itu. Syahadan adalah pada satu kaul, orangnya ada delapan ratus yang mati dan ada satu Komesarisnya (Arnoldus Lemker) yang mati bersama-sama kapal itu. Adalah nama kapal itu “Malak Saur Far” (Malakka’s Welvaren), demikianlah yang didapat daripada perkataan orang tua-tua Holanda yang di Melaka. Syahadan apabila sudah terbakar kapal besar itu maka berhentilah perang sama-sama diam, sungguh diam di dalam bicara kedua pihak”

Meletup nya kapal perang besar Belanda Malakka’s Welvaren di Selat Riau ialah pada 6 haribulan Januari tahun 1784. Pehik Belanda dikatakan telah menghantar sejumlah 30 buah kapal perangnya termasuk kapal perang yang besar meletup itu, yang didatangkan daripada Betawi bersama sejumlah 2,104 askar-askarnya sejak awal tahun 1782, untuk peperangan selama hampir 2 tahun itu.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh lapan...)


No comments:

Post a Comment